خبر

ديدار جناب آقاي انجم شعاع معاون محترم تحقيقات و منابع انساني با هيات مرکزي گزينش

ديدار جناب آقاي انجم شعاع معاون محترم تحقيقات و منابع انساني با هيات مرکزي گزينش

1400/07/19

در اين جلسه که با حضور جناب آقاي انجم شعاع معاون محترم تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو با جناب اقاي رورده نماينده محترم هيات عالي و جناب اقاي پيشوايي دبير محترم هيات و نماينده وزير به همراه مديران و اعضاي محترم هسته هاي گزينش برگزار شد در خصوص مشکلات اين هيات در حوزه منابع انساني طرح موضوع شد.