خبر

همايش هيات هاي مرکزي کل کشور به مناسبت 15 دي ماه سالگرد تشکيل گزينش

همايش هيات هاي مرکزي کل کشور به مناسبت 15 دي ماه سالگرد تشکيل گزينش

1399/10/15

برگزاري همايش سالگرد تشکيل گزينش با حضور هيات هاي مرکزي کل کشور توسط هيات محترم عالي بصورت ويدئو کنفرانس