خبر

برگزاري کارگاه آموزشي و معارفه جناب آقاي رورده نماينده محترم هيات عالي

برگزاري کارگاه آموزشي و معارفه جناب آقاي رورده نماينده محترم هيات عالي

1400/07/19

برگزاري جلسه معارفه جناب آقاي رورده نماينده محترم هيات عالي با هيات مرکزي گزينش و مديران و اعضاي محترم هسته هاي گزينش با حضور جناب آقاي سيد فخرالدين پيشوايي دبير محترم هيات و نماينده وزير و جناب آقاي هاتفي مديرکل دبيرخانه هيات مرکزي