خبر

برگزاري جلسه هم انديشي کارکنان دبيرخانه هيئت مرکزي گزينش

برگزاري جلسه هم انديشي کارکنان دبيرخانه هيئت مرکزي گزينش

1399/06/29

 بررسي و ارايه راهکارها در خصوص پيشرفت و انجام وظايف حوزه هاي حقوقي و انفورماتيک  و آموزش