خبر

انتصاب

انتصاب

1396/12/26

انتصاب جناب آقای مهندس فخرالدین پیشوائی به عنوان نماینده وزیر در هیات مرکزی گزینش وزارت نیرو