تقويم آموزشيبا توجه به بخشنامه ارسالی، آزمونهای پنجگانه در سال ۱۴۰۰ طبق جدول زیر برگزار خواهد شد.
آدرس سایت آزموهای مجازی هیات عالی گزینش سال 1400

https//rtcss.mtc.ac.ir
eb8b02a3-ad08-4619-970d-28b34dd7e429.jpg