تقويم آموزشيبا توجه به بخشنامه ارسالی، آزمونهای پنجگانه در سال ۱۴۰۰ طبق جدول زیر برگزار خواهد شد.
آدرس سایت آزموهای مجازی هیات عالی گزینش سال 1400

https//rtcss.mtc.ac.ir